top of page

Algemene verkoopvoorwaarden van Up'ness Agrilife

1. ALGEMEEN

Deze algemene verkoopvoorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle verkopen die Up'ness Agrilife of haar agenten met haar klanten sluiten, ook internationaal. Bijgevolg impliceert het feit van het plaatsen van een bestelling - waarvan de AV zijn aangehecht, de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze AV door de klant zonder de mogelijkheid voor deze laatste om zich te verzetten tegen tegenstrijdige of aanvullende bepalingen, ongeacht wanneer deze onder de aandacht van Up'ness hadden kunnen worden gebracht Landbouwleven. Deze AV prevaleren boven elk ander document dat door de klant wordt uitgegeven. Elke wijziging van deze AV is onmiddellijk van toepassing op volgende bestellingen en op de datum van deze wijziging. Up'ness Agrilife behoudt zich het recht voor om een verkoop te weigeren, deze onder afwijkende voorwaarden af te sluiten of een bestelling te annuleren, in het bijzonder in geval van insolventie van de klant, een eerdere betalingsincident, kredietverzekering geheel of gedeeltelijk geweigerd, een abnormaal verzoek of te kwader trouw of in aanwezigheid van een nieuwe klant. Informatie van Up'ness Agrilife - brochures, prijzen of andere documenten - bindt ons bedrijf niet, dat zich het recht voorbehoudt om wijzigingen aan te brengen in de informatie die in deze documenten wordt verstrekt.

2 – AANBIEDING – BESTELLING - SLUITING VAN DE VERKOOP

Aanbiedingen – Offertes van Up'ness Agrilife zijn één maand geldig en zijn exclusief belastingen af fabriek – portokosten zijn extra. De informatie, prijzen op de website en andere Up'ness Agrilife catalogi en prospectussen zijn slechts indicatief en de foto's hebben geen contractuele waarde. Het is altijd aan de klant om de inhoud van de offerte te controleren - factuur- en leveringsadressen, tijd en wijze van betaling, beschrijving van de producten, hoeveelheden en prijzen - en om ervoor te zorgen dat het product dat hij bestelt overeenkomt met zijn behoeften en dat hij zijn gebruiksvoorwaarden correct heeft begrepen, alvorens de offerte te ondertekenen.

Bestellingen zijn offertes ondertekend door de klant en geldig op schrift gesteld (web, e-mails, brieven, enz.). De verkoop komt tot stand door de bestelling van de klant en verbindt deze onherroepelijk, tenzij de bestelling tegenstrijdige of aanvullende informatie bevat ten opzichte van de informatie vermeld in het commerciële aanbod.

3 - LEVERING - LEVERING

De goederen worden af fabriek verkocht. De klant kan ervoor kiezen om de goederen zelf of met een vervoerder naar keuze op te halen, of deze service aan te vragen bij Up'ness Agrilife.

In alle gevallen gaan de risico's over van de verkoper naar de klant zodra deze de fabriek verlaten. Het transportrisico is volledig voor rekening van de klant.

Bij export, indien nodig, ruimt de klant de goederen op en draagt de importkosten.

In het geval dat de klant Up'ness Agrilife opdracht geeft voor levering, wordt de leveringstermijn aangegeven bij het registreren van de bestelling slechts ter informatie gegeven en is deze op geen enkele manier gegarandeerd. Behalve met de uitdrukkelijke toestemming van Up'ness Agrilife, kan de klant in geen geval gebruik maken van een vertraging in levering en/of beschikbaarheid om een bestelling te annuleren en/of de goederen te weigeren. Bijgevolg kan elke vertraging in de levering en/of terbeschikkingstelling van de producten geen aanleiding geven tot toewijzing van schadevergoeding en/of annulering van de bestelling aan de klant.

Up'ness Agrilife wordt geacht aan haar leveringsplicht te hebben voldaan wanneer de producten bij de klant zijn afgeleverd op de met laatstgenoemde overeengekomen plaats. De klant verbindt zich ertoe de producten op de dag, het tijdstip en de afgesproken plaats in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan behoudt Up'ness Agrilife zich het recht voor om de stilstand van het bestelvoertuig aan de klant te factureren op basis van het door de vervoerder opgegeven uurtarief, waarbij één begonnen uur gelijk is aan één vol uur. Tenzij anders overeengekomen, machtigt de klant Up'ness Agrilife, zonder boete van welke aard dan ook, om deelleveringen te doen. De klant stemt ermee in om een levering niet te weigeren, behalve dat hij een geldboete wordt gefactureerd gelijk aan de prijs van het transport vermeerderd met 20%.

4 - NALEVING – ONTVANGST

De conformiteit van de producten (staat, afwezigheid van gebreken, hoeveelheid, enz.) moet door de klant bij ontvangst worden gecontroleerd. In geval van verwijdering van de producten door de klant, moet elk voorbehoud of elk geschil met betrekking tot de conformiteit van de producten op de afhaalbon worden vermeld. In geval van levering door Up'ness Agrilife of haar vervoerder, moet elk voorbehoud of geschil met betrekking tot de conformiteit van de producten door de klant op de leveringsbon worden genoteerd en aan de vervoerder worden bevestigd onder de voorwaarden van artikel L 133-3 van het Wetboek van Koophandel, alsook aan Up'ness Agrilife per aangetekende brief met ontvangstbewijs verzonden binnen de 3 dagen (feestdagen niet meegerekend) volgend op de datum van levering van de producten.

Bij gebreke aan naleving van deze voorwaarden worden de producten geacht onweerlegbaar in overeenstemming te zijn met de bestelling en kan de verantwoordelijkheid van Up'ness Agrilife ter zake niet ter discussie worden gesteld. Daarnaast wordt de opdrachtgever aansprakelijk gesteld voor eventuele schade die Up'ness Agrilife lijdt als gevolg van het niet naleven van deze procedure. In ieder geval stemt de klant ermee in om niet over te gaan tot vernietiging van niet-conforme of defecte producten en moet hij Up'ness Agrilife de niet-conformiteit of verborgen gebreken laten opmerken en de producten terugnemen. Producten waarop een voorbehoud is gemaakt, kunnen alleen worden geretourneerd aan Up'ness Agrilife volgens de retourprocedure van laatstgenoemde, na voorafgaand akkoord. Up'ness Agrilife zal de voorwaarden van deze terugzending specificeren, die zal worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de klant en op zijn kosten, uiterlijk in de maand van hun levering. Het niet naleven van deze regels zal resulteren in de weigering van geretourneerde producten. Bij retournering van een product zal Up'ness Agrilife een monster nemen dat in optimale omstandigheden wordt bewaard en in het laboratorium kan worden gecontroleerd in geval van een klacht over de conformiteit van de goederen. Geen enkel product zal worden teruggenomen, geruild of terugbetaald in geval van een wijziging in de Franse of supranationale wetgeving waardoor genoemd product ongeschikt wordt voor consumptie of verkoop.

5 - PRIJS - BETALING

5 - 1 - Prijs De verkoopprijs van de producten is die bepaald door het aanbod dat van kracht is op de dag van de bestelling. Het betekent HT (exclusief belastingen), vertrek - de haven wordt bovendien gefactureerd. In overleg tussen partijen kan dit gratis. De verkoopfactuur wordt opgemaakt en per e-mail verzonden bij vertrek van de goederen.

5 - 2 - Betalingstermijn Betaling vindt plaats na ontvangst van de factuur en kan niet later zijn dan 30 dagen vanaf de levering van de producten.

5 - 3 - Betaalwijze De standaard betaalwijze is automatische incasso. Bij overeenkomst tussen de partijen, is het per bankoverschrijving. De gefactureerde prijs wordt geacht te zijn betaald bij inning van de verschuldigde bedragen.

5 - 4 - Laattijdige betaling In geval van niet-betaling op de overeengekomen datum en na ingebrekestelling per aangetekende brief met AR zonder effect gedurende 8 dagen, zullen boetes voor laattijdige betaling worden toegepast tegen een tarief gelijk aan 3 maal de wettelijke rentevoet - om de 6 maanden herzien (verordening nr. 2014-947 van 20 augustus 2014) - vermeerderd met de kosten die laatstgenoemde heeft gemaakt voor de invordering van zijn vordering en een forfaitair bedrag van € 40 voor de onbetaalde behandelingsprocedure - Artikelen 441 -6, I paragraaf 12 en D. 441-5 van het Wetboek van Koophandel. Tot slot kan Up'ness Agrilife lopende bestellingen buiten haar schuld opschorten en/of annuleren. Elke eenzijdige inhouding door de klant is vergelijkbaar met een betalingsincident. Evenmin kan compensatie plaatsvinden tussen wederzijdse vorderingen, tenzij deze vooraf schriftelijk is aanvaard door Up'ness Agrilife. Een geschil kan de klant in geen geval toestaan om de betaling op te schorten.

6 - EIGENDOMSVOORBEHOUD – OVERDRACHT VAN RISICO'S

De verkochte goederen blijven eigendom van Up'ness Agrilife tot volledige betaling van hun prijs in hoofdsom en toebehoren. Dit eigendomsvoorbehoud is tegenstelbaar aan de klant en al zijn schuldeisers. De klant zal hen op de hoogte brengen van het bestaan van deze clausule en de afdwingbaarheid ervan. Het is wel te verstaan dat de loutere levering van een document dat een betalingsverplichting creëert, geen betaling vormt in de zin van deze clausule, waarbij de oorspronkelijke vordering op de klant blijft bestaan met alle daaraan verbonden garanties, inclusief het eigendomsvoorbehoud tot de titel van betaling heeft de vordering van Up'ness Agrilife teniet gedaan. In geval van doorverkoop van het product vóór betaling door de klant, heeft de vordering van Up'ness Agrilife betrekking op de door de klant ontvangen of te innen prijs.

Niettegenstaande het voorgaande gaan de risico's verbonden aan de producten (verliezen, verslechteringen die ze zouden kunnen lijden of schade die ze zouden kunnen veroorzaken) over op de klant zodra deze of zijn vervanger ze in bezit heeft genomen. De klant is zich ervan bewust dat de producten onderhevig zijn aan specifieke bewaarcondities waarvoor hij verantwoordelijk is.

De klant verplicht zich om Up'ness Agrilife onmiddellijk op de hoogte te stellen van zijn toekomstige staat van stopzetting van de betaling, om over te gaan of te laten doorgaan vanaf de opening van de collectieve procedure tot de bevestiging van het bestaan van goederen in voorraad die toebehoren aan Up'ness Agrilife en aan hem alle informatie te verstrekken die hem in staat stelt om vorderingen tegen derden en andere subkopers in te stellen.

Bij niet-betaling en niettegenstaande de toepassing van artikel 5, kan Up'ness Agrilife de terugzending eisen van producten die nog in voorraad zijn bij de klant. Producten die bij de klant in voorraad zijn, worden geacht betrekking te hebben op onbetaalde facturen. Deze producten dienen op eerste schriftelijk verzoek voor rekening en risico van de klant te worden geretourneerd.

De eigendom van de producten gaat onder volledige betaling over op de koper op het moment van levering conform artikel 5 van deze algemene voorwaarden.

Alle geleverde en te leveren producten en daarvan afgeleide producten, ongeacht de stand van het teeltproces, blijven het exclusieve eigendom van de verkoper totdat alle vorderingen die Up'ness Agrilife heeft of zal hebben op de 'Koper.

Zolang de eigendom van de producten niet op de koper is overgegaan, is deze niet bevoegd deze te verpanden of enig recht daarop aan derden te verlenen, behoudens in de normale uitoefening van zijn bedrijf. De koper verplicht zich vanaf het eerste verzoek van de verkoper zijn medewerking te verlenen bij het vestigen van een pandrecht op de vorderingen die de koper heeft of zal krijgen ter zake van aan zijn klanten overgedragen leveringen.

Up'ness Agrilife is gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde en bij de koper aanwezige producten terug te nemen indien deze zijn betalingsverplichtingen niet nakomt of in de betaling verkeert of dreigt te komen. De koper zal te allen tijde vrije toegang tot zijn terreinen en/of gebouwen aan de verkoper verlenen zodat deze de producten kan inspecteren en/of zijn rechten kan uitoefenen.

Bij twijfel op grond van de betalingscapaciteit van de koper is Up'ness Agrilife bevoegd haar dienstverlening op te schorten totdat de koper een garantie voor betaling heeft gegeven. Bij niet-betaling door de koper binnen veertien dagen na sommatie is Up'ness Agrilife bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De koper is dan verantwoordelijk voor de door Up'ness Agrilife gemaakte kosten.

7 - GARANTIE EN VERANTWOORDELIJKHEID

De verantwoordelijkheid van Up'ness Agrilife is uitdrukkelijk beperkt tot de levering van een product dat voldoet aan de op het etiket vermelde concentratie van elementen, evenals het aanbevolen gebruik. De conformiteit van de producten (staat, afwezigheid van gebreken, hoeveelheid, enz.) moet door de klant absoluut gecontroleerd worden tijdens de levering/levering. Om in aanmerking te komen, moet elke klacht van welke aard dan ook naar Up'ness Agrilife worden gestuurd op elke manier die bevredigend is voor ontvangst, binnen drie dagen na ontvangst van de goederen in geval van niet-naleving en binnen dezelfde termijn vanaf de ontdekking van het verborgen gebrek in het geval van gebrekkige goederen.

De garantie voor verborgen gebreken van Up'ness Agrilife met betrekking tot de door haar verkochte producten is in principe beperkt tot 12 maanden, behalve voor kortere periodes afhankelijk van de aard van de producten. Deze garantie kan pas worden uitgevoerd na:

expertise en validatie door de technische diensten van Up'ness Agrilife. In ieder geval zijn zichtbare gebreken van elke garantie uitgesloten, d.w.z. zichtbare gebreken in uiterlijk die niet door de klant zijn aangegeven bij levering of verwijdering van de producten, gebreken of verslechtering van de producten veroorzaakt door normale slijtage, door nalatigheid, door ander gebruik dan waarvoor de producten zijn ontworpen, door verkeerd gebruik, door slechte opslagomstandigheden of door het niet naleven van technische fiches en/of adviezen van gebruik en onderhoud of wanneer de producten zijn aangepast door de klant of een derde partij.

De toepassing van de producten en adviezen van Up'ness Agrilife vereist dat de klant zich aanpast aan de omstandigheden van zijn bedrijf - aard van de bodem, weersomstandigheden, enz. - waarover Up'ness Agrilife op geen enkele manier controle kan uitoefenen - en waarop de koper aanvaardt alle inherente risico's, inclusief letsel of schade, die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de producten alleen of in combinatie met andere materialen. In geval van gedeeltelijke misoogst bij de koper als gevolg van de geleverde producten, zal de door Up'ness Agrilife verschuldigde schadevergoeding, indien zij aansprakelijk is voor schadevergoeding, niet hoger zijn dan de factuurwaarde behorende bij het deel van de teelt dat was een mislukking bij de koper.

In ieder geval zal de aansprakelijkheid van Up'ness Agrilife beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling, met uitsluiting van elke andere vergoeding van welke aard dan ook en in het bijzonder met uitsluiting van vergoeding voor elk immaterieel nadeel dat het gevolg zou zijn, direct of indirect, van het gebrek van de goederen.

Elke garantie is uitgesloten in geval van niet-betaling van de prijs van het product gedurende meer dan twee maanden vanaf de datum van betaling die op de factuur staat. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Up'ness Agrilife strikt beperkt tot de vervanging van het defecte product of de prijs van het product en zonder enige bijkomende vergoeding. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Up'ness Agrilife beperkt tot uitsluitend voorzienbare en directe schade die uitsluitend door de opdrachtgever wordt geleden.

Ten slotte vrijwaart de klant Up'ness Agrilife tegen elke actie die door derden tegen hem wordt ingesteld wegens fouten begaan door hemzelf of zijn agenten en draagt hij alle kosten die Up'ness Agrilife zou moeten maken voor haar verdediging (proceskosten en andere erelonen van juridische assistenten) evenals alle bedragen die zij als vergoeding zou moeten betalen, ook in het kader van schikkingen. Up'ness Agrilife wijst alle aansprakelijkheid af, behalve in het geval van een van de in dit artikel genoemde gevallen, in welk geval haar aansprakelijkheid wordt beperkt tot de factuurwaarde. In geen geval kan zij aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade, omzetderving of winstderving, in welke vorm dan ook.

Up'ness Agrilife is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.

8 - OVERMACHT

Een geval van overmacht stelt Up'ness Agrilife in staat de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten en zo nodig de overeenkomst te ontbinden. In geval van overmacht en zonder formaliteiten van welke aard dan ook, wordt de verantwoordelijkheid van Up'ness Agrilife ontheven. Worden beschouwd als gevallen van overmacht met betrekking tot de verplichtingen van Up'ness Agrilife, onvoorziene of onweerstaanbare of externe gebeurtenissen, deze drie voorwaarden zijnde alternatieve in de zin van artikel 1148 van het Burgerlijk Wetboek. Hetzelfde geldt indien de gebeurtenis het voor Up'ness Agrilife moeilijker of zwaarder maakt om aan haar verplichtingen te voldoen.

9 - INTELLECTUEEL EIGENDOM

De formules met betrekking tot de door Up'ness Agrilife op de markt gebrachte producten zijn het exclusieve eigendom van deze laatste, hetgeen de klant erkent, die zich onthoudt van elke poging om zich deze formules en/of processen toe te eigenen.

10 - DIVERSE BEPALINGEN

Indien een van de algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet van toepassing of ongeldig zou worden verklaard, zal deze nietigheid of niet-toepasselijkheid de toepassing of de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aantasten.

Het feit dat Up'ness Agrilife op enig moment geen gebruik maakt van een van de bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden, kan niet worden opgevat als een verzaking van haar kant om op een later tijdstip gebruik te maken van deze bepalingen.

Tenzij de klant per aangetekende brief met ontvangstbewijs anders beslist, machtigt deze laatste Up'ness Agrilife uitdrukkelijk om zijn hoedanigheid als klant van Up'ness Agrilife te vermelden, in het bijzonder op zijn commerciële of promotionele documenten, zonder vergoeding of enige andere vorm van tegenhanger.

11 - TOEPASSELIJK RECHT – BESLECHTING VAN GESCHILLEN

Alle verkopen, inclusief export, zijn uitsluitend onderworpen aan de Franse wetgeving. Elk geschil met betrekking tot de totstandkoming of uitvoering van verkopen valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van SENS (89), zelfs in geval van kortgeding, incidentele vorderingen, meerdere verweerders of garantieclaims en ongeacht de betalingsvoorwaarden. De klant moet alle door Up'ness Agrilife gemaakte kosten vergoeden, veroorzaakt door het al dan niet gerechtelijk incasseren van de verschuldigde bedragen, met inbegrip van de erelonen van gerechtsdeurwaarders en andere juridische assistenten.

bottom of page